Materská škola, Z. Nejedlého 5, Spišská Nová Ves

Podávanie žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie pre školský rok 2022 / 2023

V súlade s § 59 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní  (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a doplnkov po dohode so zriaďovateľom Mesto Spišská Nová Ves určujem miesto a termín podávania žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie pre školský rok 2022/2023

v  Materskej škole, Z. Nejedlého 5, Spišská Nová Ves: 

1. Miesto podávania žiadosti: kancelária riaditeľky materskej školy

2. Termín:  v pracovné dni od 02. mája 2022  do 11. mája 2022

                    v čase od 8.00 hod. do  13.00 h

Podmienky prijímania detí do MŠ :

  1. Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľovi spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. Formulár žiadosti obdrží zákonný zástupca u riaditeľky  materskej školy. Potrebné tlačivá nájdete aj na stránke MŠ: www. msnejedlehosnv.sk

2.    Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma:

  • dieťa, pre ktoré je v školskom roku 2022/2023 predprimárne vzdelávanie povinné ( t.j. dosiahne päť rokov veku do 31.augusta 2022 )
  • deti vo veku spravidla od troch rokov (deti mladšie ako 3 roky len ak je kapacita MŠ voľná a s vypestovanými hygienickými návykmi)

V Spišskej Novej Vsi  07.04.2022                                              Jana Vadelová

                                                     riaditeľka  MŠ