Oznam o začiatku školského roka 2021/2022

Milí rodičia.

Začiatok školského roka 2021/2022 sa uskutoční 02.09.2021. Prevádzka MŠ je od 6.30 hod. do 16.30 hod. Vaše dieťa do MŠ potrebuje vhodné prezuvky, pyžamo, náhradné oblečenie (všetko označené menom). Tešíme sa na Vaše deti a našu a vzájomnú spoluprácu.

Žiadame rodičov:

  • aby do priestorov MŠ vstupovali len s prekrytím horných dýchacích ciest (výnimku majú deti do 6 rokov) a použili dezinfekciu rúk
  • pred prvým vstupom do MŠ a po každom prerušení dochádzky, ktoré trvá 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní predkladá rodič, zákonný zástupca dieťaťa, písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti .

INFORMÁCIE PRE RODIČOV DETÍ – PREDŠKOLÁKOV

Od septembra 2021 končí plošné poskytovanie dotácie na stravu pre predškolákov, tzv. „obedy zadarmo“.

Zamestnaní rodičia 6 a viac ročných predškolákov si môžu vybrať, či si uplatnia zvýšenie daňový bonus (39,47€, bez ohľadu na to, koľko má dieťa odstravovaných dní), alebo si uplatnia nárok na dotáciu na stravu (26€ – maximum, pri odstravovaní napr. 20 dní v mesiaci). Z uvedeného vyplýva, že je výhodnejšie si uplatniť zvýšený daňový bonus u svojho zamestnávateľa a zaplatiť v MŠ kompletne celú stravu.

Zamestnaní rodičia 5 ročných predškolákov majú nárok na dvojnásobný daňový bonus (46,44 €) a súčasne aj na dotáciu na stravu (26 € – maximum, pri odstravovaní napr. 20 dní v miesiaci). Dvojnásobný daňový bonus poberajú zamestnaní rodičia detí do 6 rokov veku dieťaťa. Nárok na dotáciu stravu si uplatnia podpísaním Čestného vyhlásenia, ktoré sú k dispozícii v každej materskej škole. Po dovŕšení 6 rokov veku dieťaťa musí rodič oznámiť, či si naďalej bude uplatňovať nárok na dotáciu na stravu, alebo si uplatní nárok na zvýšený bonus u svojho zamestnávateľa.

Nezamestnaní rodičia (napr. poberatelia dôchodkov) 5 a viac ročných predškolákov, ktorí si nemajú kde uplatniť nárok na akýkoľvek daňový bonus si uplatnia nárok na dotáciu na stravu. Urobia tak podpísaním Čestného vyhlásenia, je k dispozícii v každej MŠ. Ukončenie uplatnenia nároku dotácie na stravu je potrebné ihneď nahlásiť v materskej škole (keď sa napríklad rodič zamestná a uplatní si nárok na zvýšený daňový bonus).

Podpísaním čestného vyhlásenia v prípade nepravdivosti údajom, resp. neoprávnene vyčerpanej dotácie, následky znáša rodič.