OZNAM PRE RODIČOV-PLATBA“ŠKOLNÉHO“

Od septembra 2020 je rodič (zákonný zástupca dieťaťa) povinný platiť poplatok za návštevu materskej školy bezhotovostne- na účet vedený v ČSOB banke.

IBAN: SK56 7500 0000 0040 2807 7104

VS:……….../uvádzame mesiac, rok, napr. 9/2020

Suma: 40€ za dieťa 2-3 ročné

18€ za dieťa 3-5 ročné

Za dieťa, ktoré ma jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky rodič poplatok za MŠ neuhrádza.

Do poznámky pre prijimateľa je potrebné napísať meno dieťaťa (bez toho nebude možno platbu priradiť).

Na zaplatenie môže byť použitý aj Poštový poukaz na účet-RI. Platba musí byť prevedená najneskôr do 10. dňa v mesiaci, za ktorý sa platba uhrádza (v zmysle §-u 28 ods. 4 zákona č.245/2008 Z.z. školského zákona). V prípade, že chcete zaplatiť viac mesiacov naraz, je potrebné si platby rozdeliť na 2 obdobia september-december spolu 72€ a január-jún spolu 108€