Podávanie žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie pre školský rok 2021/2022

Žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na šk. rok 2021/2022 sa môžu podávať od 1. mája 2021 do 31. mája 2021 prostredníctvom vyplnenej žiadosti zaslanej na e-mailovú adresu materskej školy msnejedleho@mestosnv.sk

Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa doložia zákonní zástupcovia dieťaťa dodatočne, najneskôr v deň nástupu do materskej školy.

Ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie doložia zákonní zástupcovia dieťaťa dodatočne, najneskôr v deň nástupu do materskej školy.

Rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí dieťaťa do materskej školy vydáva v zmysle platnej legislatívy riaditeľka materskej školyRozhodnutie bude z dôvodu dodržiavania hygienicko-epidemiologických opatrení doručené na e-mailovú adresu, ktorú zákonní zástupcovia dieťaťa uvedú v žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy.

V prípade ďalších otázok nás môžete kontaktovať na uvedenom e-maile, alebo na tel. čísle 053/446 20 60.

Prílohy: