Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2023/2024

Žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2023/2024 sa môžu  podávať od 2. mája 2023 do 11. mája 2023 (vrátane) od 8.oo  do 12.00 h

doručením vyplnenej žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie riaditeľke materskej školy osobne, poštou, prípadne na e-mailovú adresu materskej školy msnejedleho@mestosnv.sk

​​​​​​Upozorňujeme zákonných zástupcov detí, že na žiadosti doručené pred 2. májom 2023 sa prihliadať nebude!!!

K žiadosti o prijatie dieťaťa je potrebné priložiť Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast už potvrdené u lekára.

Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, k žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sa prikladá aj vyjadrenie príslušného zariadenia poradenstva a prevencie
a odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma (v súlade s § 59 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. Školský zákon) :

  1. dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné tzn. dieťa, ktoré do 31. 8. 2023 dovŕši
    5 rokov a začína plniť POVINNÉ predprimárne vzdelávanie,
  2. dieťa, ktoré dovŕšilo 6 rokov a bude pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania na základe rozhodnutia riaditeľky školy vydaného v školskom roku 2022/2023 do 31. 8. 2023.

Rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí dieťaťa do materskej školy vydáva v zmysle platnej legislatívy riaditeľka materskej školy do 30. júna 2023 a písomné rozhodnutie doručí  zákonnému zástupcovi dieťaťa.

Tlačivá na stiahnutie: