Školská jedáleň

Vedúca školskej jedálne: Denisa Jašková
Kontakt: 0914 292 358
e-mail: antalova.deniska@gmail.com
Hlavná kuchárka: Gitka Sedláková
Pomocná sila : Iveta Dutková
Katarína Múdra
Radoslava Gurčíková

JEDÁLNY LÍSTOK

Informácia pre rodiča dieťaťa alebo fyzickú osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti
o poskytovaní dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa od 01.05.2023 na deti, ktoré navštevujú posledný ročník materskej školy alebo základnú školu

INTERNÝ PORIADOK ZARIADENIA ŠKOLSKÉHO STRAVOVANIA

INTERNÝ PORIADOK

Zariadenie školského stravovania zabezpečuje najmä zdravú výživu detí v čase ich pobytu v materskej škole, celospoločenské programy podpory zdravia a stravovanie zamestnancov škôl a iných fyzických osôb.
Príspevok rodičov na čiastočnú úhradu nákladov za poskytnutú stravu:
Stravníci od 2 – 6 rokov 2,40 € (desiata 0,45 €, obed 1,10 €, olovrant 0,35 €, príspevok na obnovu inventára 0,50 € )
Zamestnanci (obed) 4,50 €
Predškoláci /deti v HN/ 2,40  – 0,15 € desiata ( dotácia 0,30€ ), 0 € – obed ( dotácia 1,10€ ), 0,35 € – olovrant, obnova inventára 0,50 €. Dotácia 1,40 €, rodič 1 €.
Výšku stravného určuje Mesto Spišská Nová Ves vo Všeobecne záväznom nariadení mesta Spišská Nová Ves č. 4/2017 o určení výšky príspevkov v detských jasliach, školách a školských zariadeniach v Dodatku č.2.

Jedálny lístok

Jedálny lístok je vyhotovený na týždeň vopred v súlade so Zásadami pre zostavovanie jedálnych lístkov v zariadeniach školského stravovania, je zverejnený na viditeľnom mieste pri vstupe do budovy MŠ, v šatni na nástenke v triedach a na internetovej stránke školy. V ojedinelých prípadoch môžu byť vykonané zmeny v JL, ktoré sú včas vyznačené.

Zásady pre zostavovanie jedálnych lístkov:

Jedálny lístok počas piatich stravovacích dní obsahuje:
a) dve hlavné mäsové jedlá,
b) jedno hlavné jedlo so zníženou dávkou mäsa s nadstavením,
c) dve hlavné jedlá múčne a zeleninové, ktoré sa podávajú najmä v pondelok.

Prívarky s využitím najmä strukovín sa do jedálneho lístka zaraďujú dvakrát za mesiac. Strukoviny sa podávajú aj vo forme šalátov, sú ich súčasťou. Múčne prílohy (knedľa, halušky, cestoviny) sa podávajú jedenkrát do týždňa. Zemiaky sa podávajú dva až trikrát do týždňa. Zelenina sa podáva denne v rôznych formách – jedlá so zeleninou, zeleninové šaláty, zeleninové oblohy.

MŠ je zapojená do celospoločenských programov na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov, ovocia a zeleniny pre deti MŠ, ZŠ a SŠ z prostriedkov EÚ a z prostriedkov štátneho rozpočtu: „Školské mlieko“ a „Školské ovocie“.

Spôsob odhlasovania zo stravy:

Odhlasovanie dieťaťa zo stravy je do 8 hod. ráno. Ak dieťa prichádza do predškolského zariadenia po 8 hod. ráno (napr. návšteva lekára, logopéd …) oneskorenie treba nahlásiť osobne deň vopred, alebo do 8.00 hod. telefonicky na č. tel. vedúcej ŠJ : 0914 292 358.
Počas trvania prázdnin prosíme rodičov o nahlásenie dieťaťa do MŠ z dôvodu vykonávania objednávok potravín.
V zmysle Zákona 209/2019 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) § 140, ods. 1 je školská jedáleň zriadená na prípravu, výdaj, konzumáciu jedál a nápojov pre stravníkov v čase ich pobytu v škole.
Podľa ods. 9 zákonný zástupca dieťaťa čiastočne uhrádza náklady na prípravu jedál. V prípade náhleho ochorenia dieťaťa výdaj hotových pokrmov do prepravných nádob nie je možný, nakoľko stravovacie zariadenia pri MŠ nemajú na to vytvorené zákonom stanovené podmienky.

Spôsob úhrady stravného:

Stravné sa uhrádza mesiac dopredu. Poplatok za stavu je rodič/zákonný zástupca povinný uhradiť najneskôr do 15. dňa v mesiaci, vzniknutý preplatok za neodstravované dni, bude odrátaný v nasledujúcom mesiaci. Prosíme pri platbách uvádzať správu pre adresáta napísanú na šeku ( MŠ1, MŠ 2… ), pri používaní iného priezviska zákonného zástupcu uvádzať meno a priezvisko dieťaťa za ktoré je uhrádzané stravné. Rodič si nemôže svojvoľne upravovať uvedenú sumu za stravné.
Pri neuhradení poplatku za stravu v stanovenom termíne vedúca ŠJ upozorní rodiča, aby uhradil nedoplatok. Ak rodič nedoplatok v dohodnutom termíne neuhradí, vedúca ŠJ má právo nevydať dieťaťu stravu.
V prípade, že stravník odchádza z MŠ, vzniknutý preplatok bude vrátený bezhotovostným platobným prevodom na rodičom poskytnuté číslo účtu (návratka na poskytnutie údajov na vrátenie preplatku) v mesiacoch júl, august popr. september (podľa prevádzky príslušnej MŠ).

Výdaj stravy v ŠJ:

Je vykonávaný v súlade s Prevádzkovým poriadkom schváleným RÚVZ v Spišskej Novej Vsi.
ŠJ denne zabezpečuje pitný režim pre všetky deti v materskej škole, preto nie je potrebné aby si deti nosili do predškolských zariadení nápoje vo fľašiach.
V zmysle Vyhlášky 527/2007 Ministerstva zdravotníctva SR o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež §8 ods. 3 „v zariadení pre deti a mládež musí prevádzkovateľ zabezpečiť, aby do školského stravovacieho zariadenia sa žiakom a deťom individuálne nedonášala strava, okrem žiakov a detí, pri ktorých podľa posúdenia lekára zdravotný stav žiaka alebo dieťaťa predškolského veku vyžaduje osobitné stravovanie.“

Stravovanie detí s obmedzeniami na konzumáciu niektorých potravín – alergie, intolerancie:

Rodič je povinný informovať vedúcu ŠJ. Stravovanie týchto detí sa uskutočňuje podľa Prílohy č. 10 a) Prevádzkového poriadku schváleného RÚVZ v Spišskej Novej Vsi.

Diétne stravovanie detí:

diabetickú a celiatickú diétu zabezpečujeme v ŠJ pri MŠ P. Jilemnického 2, Spišská Nová Ves.
V Spišskej Novej Vsi dňa 01.03.2023
Interný predpis nadobúda účinnosť od: 01.03.2023

Vyhotovila: Denisa Jašková,  vedúca ŠJ
Schválila: Mgr. Janka Novotná,  riaditeľka MŠ