Vážení rodičia

Letné prázdniny sa onedlho končia a na dvere nám klope nový školský rok, v ktorom sa opäť stretneme  v našej MŠ. Niektorí z Vás k nám prídu po prvý krát, niektorí sa vrátite k svojim hračkám, kamarátom a pani učiteľkám.

TEŠÍME SA NA VÁS VŠETKÝCH 04.09.2023 (PONDELOK)

Dieťa je potrebné priviesť do MŠ  do 8:00 hod. (už prítomné v triede). Po tomto čase je vstup do budovy uzamknutý.

Pri nástupe nezabudnite Vašim deťom pripraviť:
– vhodnú obuv s pevnou protišmykovou podrážkou
– pohodlné oblečenie
– pyžamo
– náhradné oblečenie  (všetko je potrebné označiť menom)

PLATBA ŠKOLNÉHO

V školskom roku 2023/2024 je rodič (zákonný zástupca dieťaťa) povinný platiť poplatok za návštevu materskej školy bezhotovostne – na účet vedený v ČSOB banke:

IBAN:       SK56 7500 0000 0040 2807 7104

Suma:      25 €  VS: …………………………. / uvádzate mesiac, rok napr. 1/2023/

Do poznámky pre prijímateľa je potrebné napísať meno dieťaťa (bez toho nebude možné platbu priradiť).

Platba musí byť prevedená najneskôr do 10.dňa v mesiaci, za ktorý sa platba uhrádza (v zmysle §-u 28 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z.z. školského zákona)

POZOR ! Poplatky prosíme uhrádzať až od 01.09.2023

Na stiahnutie: