Vážení rodičia

Materskú školu môžu  od 08.03.2021 do 19.03.2021 navštevovať len deti  zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a deti zákonných zástupcov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce.

Zákonný zástupca je povinný priniesť čestné vyhlásenie preukazujúce, že nemá možnosť vykonávať prácu z domácnosti.

V platnosti i naďalej ostáva, že jeden zákonný zástupca žijúci  s dieťaťom v spoločnej domácnosti musí mať negatívný test nie starší ako 7 dní. Do a z materskej školy môže dieťa sprevádzať/zákonný zástupca s negatívnym testom.