Všeobecne záväzné nariadenie Č. 6/2020 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach

Mesto Spišská Nová Ves podľa 6 ods. I zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona č. 5962003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona Č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (školský zákon) v znení neskorších predpisov vydáva

Všeobecne záväzné nariadenie Č. 6/2020 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach.

Toto všeobecne záväzné nariadenie v súlade so zákonom Č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (školský zákon) v znení neskorších predpisov určuje:

-Výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole,

– Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole

      18,00 Eur

– Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni uhrádza zákonný zástupca dieťaťa/žiaka a dospelý stravník vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky v súlade s 1. finančným pásmom na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov.

–  Zákonný zástupca dieťaťa/žiaka uhrádza príspevok na režijné náklady na 1 obed vo výške:

– pre materské školy 0,40

–  Pre rodiny so štyrmi a viacerými deťmi vo veku od 3 do dovŕšenia 15 rokov veku sa príspevky znižujú o 50%.

Oslobodenie od platenia príspevku

I. Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa: a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,3 c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.

2. Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa:

a) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom,

 b) ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi; v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.

 3. Oslobodenie od platenia príspevku v materskej škole podľa 5 ods. 2 písm. b) sa nevzťahuje na prípady, ak dieťa bez predchádzajúceho ospravedlnenia nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin napriek záväznej prihláške zákonného zástupcu.

 4. Príspevok podl‘a 3 ods. 3,4 a 5 sa neuhrádza za dieťa resp. žiaka, ak zákonný zástupca o to písomne požiada riaditeľa školy alebo školského zariadenia a predloží riaditeľovi školy alebo školského zariadenia doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.

5. Príspevok podľa * 3 ods. 6 a ods. 7 sa neuhrádza za dieťa resp. žiaka, ak zákonný zástupca predloží riaditeľovi školy ,ktorej je školská jedáleň alebo výdajná školská jedáleň súčasťou, doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.3 To neplatí, ak ide o deti a žiakov, na ktoré sa poskytuje dotácia podľa osobitného predpisu.4