O nás

Charakteristika MŠ

Materská škola sa nachádza na sídlisku Mier, je umiestnená v účelovej budove, má upravovaný areál s veľkou trávnatou plochou pre pobyt detí vonku. V prevádzke je 5 tried MŠ, v ktorých sa poskytuje celodenná výchova a vzdelávanie 3 – 6 ročným deťom a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Poskytujeme i možnosť poldenného pobytu. Školské stravovanie je zabezpečované vlastným stravovacím zariadením.

Zriaďovateľ : Mesto Spišská Nová Ves
Vyučovací jazyk: slovenský
(vyučovacím jazykom v materskej škole je štátny jazyk Slovenskej republiky). V triede s integrovanou výučbou anglického jazyka je súčasťou vzdelávania komunikácia v anglickom aj štátnom – slovenskom jazyku.

Stupeň vzdelania: predprimárne vzdelanie
Predprimárne vzdelanie získa dieťa absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu.

Dĺžka dochádzky do MŠ: niekoľkoročná dochádzka
Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole prijímame deti od 3 do 6 rokov veku a deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky ; podľa potrieb a záujmov rodičov /ak je voľná kapacita/ aj deti od 2,5 roka veku; ponúkame tiež možnosť zaradenia dieťaťa do triedy s integrovanou výučbou anglického jazyka.

Forma výchovy a vzdelávania: celodenná
Celodenné vzdelávanie je organizované v dopoludňajších aj v popoludňajších hodinách v rozsahu piatich pracovných dní od 6.30 do 16.30 hod; v prípade záujmu rodičov poskytujeme aj poldennú formu výchovy a vzdelávania.

,,Všetko čo naozaj potrebujem
v živote vedieť, som sa naučil
v materskej škole.“

R. Fulghum

Vlastné ciele – Zameranie MŠ

Proces výchovy a vzdelávania prebieha v súlade so Štátnym vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie v materských školách, ktorý je najvyšším, záväzným kurikulárnym dokumentom a predstavuje aj východisko pre vytvorenie nášho školského vzdelávacieho programu. Školský vzdelávací program „Šikovné jazýčky – rapotavé detičky“ obsahuje špecifiká so zameraním na jazykové vzdelávanie v materinskom i anglickom jazyku.

– zriadili sme triedu s integrovanou výučbou anglického jazyka, v ktorej deti už od 3 rokov získajú jazykové schopnosti a zručnosti súbežne v slovenskom i anglickom jazyku (cieľom je, aby dieťa stratilo zábrany z používania cudzieho jazyka, stalo sa jazykovo pohotovým a po skončení MŠ plynule komunikovalo aj v angličtine)

krúžok AJ pre predškolákov (základom učenia je hra-hudba, spev, tanec, pohybové aktivity, výtvarné aktivity, počítačové edukačné programy a prirodzená komunikácia v anglickom jazyku)

Jazyková príprava je realizovaná kvalifikovanými učiteľmi anglického jazyka – odborný garant English Learning Centre Košice, ktoré bolo za svoje inovačné aktivity v oblasti jazykového vzdelávania Európskou komisiou pre vzdelávanie a Ministerstvom školstva SR ocenené Európskou značkou.

Naše triedy

Riaditeľka MŠ – Mgr. Jana Novotná
I. Trieda
Triedne učiteľky:
Svetlana Králová
Mgr. Anna Gondová

II. Trieda
Triedne učiteľky:
Mgr. Petra Janečková
Mgr.Veronika Semančíková

Mgr. Andrea Novotná

III. Trieda
Triedne učiteľky:
Darina Filipová
Mgr. Erika Šucová

IV. Trieda
Triedne učiteľky:
Bc. Zuzana Csonková

Mgr. Zuzana Žigrajová

V. Trieda / AJ
Triedne učiteľky:

PaedDr. Beáta Bendíková

Mgr. Viera Keritová

Mgr. Zuzana Rimbalová

Snažíme sa o to, aby sme boli školou, ktorá má spokojné deti – spokojných rodičov – spokojných učiteľov.

PRÍĎTE SA POZRIEŤ MEDZI NÁS

Tešíme sa na Vás