Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania od 01.06.2020 až do konca školského roka 2019/2020

 1. Prevádzka Materskej školy, Z. Nejedlého 5 v Spišskej Novej Vsi bude upravená v čase
  od 7,00 hod do 16,00 hod
  .
 2. Prednostne sú prijaté deti:
  • zdravotníckych pracovníkov, polície, hasičov, vojakov, pedagógov
  • zamestnaných rodičov, slobodných matiek,
  • deti z prípravných tried, aj v prípade materskej dovolenky zákonného zástupcu
 3. Pred vstupom do budovy MŠ je rodič povinný si dezinfikovať ruky.
 4. Zákonný zástupca zabezpečí rezervné rúško (1 ks) svojmu dieťaťu, ktoré umiestni do skrinky dieťaťa.
 5. Deti v MŠ budú zaradené max. v počte 15 detí v triede. V triede môžu byť deti aj pani učiteľky, s ktorými neboli v spoločnej triede pred mimoriadnou situáciou.
 6. Dieťaťu sa bude každé ráno merať teplota bezdotykovým teplomerom pred vstupom do MŠ. Dieťa, ktoré prejavuje akékoľvek známky ochorenia nebude prijaté do MŠ.
 7. Rodič odovzdá pedagogickému zamestnancovi čestné vyhlásenie o zdraví dieťaťa pri prvom nástupe do MŠ a priebežne každý pondelok a aj pri každom prerušení návštevy, ktorá bude trvať viac ako 3 dni.
 8. V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, zákonný zástupca bezodkladne o tejto situácii informuje pedagogického zamestnanca alebo riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bolo dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa vylúčené zo školy.
 9. Celkový čas zdržiavania sa osôb sprevádzajúcich deti do MŠ vo vonkajších a vnútorných priestoroch MŠ by nemal presiahnuť 10 minút a sprevádzajúca osoba sa v priestoroch MŠ pohybuje vždy v rúšku.
 10. Rodič rešpektuje pravidlo nenosenia hračiek a iných pomôcok z domáceho prostredia do MŠ.