OZNAM – Prázdninová prevádzka

Vážení rodičia, letná prázdninová prevádzka v školskom roku 2021/2022 bude v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Nová Ves a v Zariadeniach starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa prebiehať nasledovne:

Od 01.07. do 29.07.2022 – prevádzka bude vo všetkých materských školách  okrem MŠ P. Jilemnického a MŠ S. Tomášika. Deti z týchto dvoch materských škôl budú rozdelené do MŠ Z. Nejedlého a MŠ Komenského (rozpis bude dostupný v materských školách).

Od 01.07. do 29.07.2022 – Zariadenia starostlivostio deti do troch rokov veku dieťaťa (ZSOD Stolárska 2 a ZSOD Z. Nejedlého 5)

Od 01.08. do 19.08.2022 – MŠ P. Jilemnického a MŠ S. Tomášika (rozpis bude dostupný v materských školách).

V prípade záujmu o nahlásenie dieťaťa do materskej školy počas letných prázdnin prosíme zákonných zástupcov o vyplnenie záväznej prihlášky a jej odovzdanie v materskej škole, ktorú dieťa navštevuje najneskôr do 31.5.2022. Záväzná prihláška je k dispozícii v materskej škole, prípadne na stránke https://www.spisskanovaves.eu.

Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole počas mesiacov júl a august je v zmysle § 3 ods. 1 písm. b) Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2021 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach vo výške 40,00 € za dieťa.